Услови и правила

1. ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВИ
WOE (WOE) прифаќа нарачки по пошта, телефон, факс или е-пошта.Сите нарачки се предмет на прифаќање од WOE.Нарачките мора да вклучуваат број на нарачка и да ги наведат броевите на каталогот на WOE или целосните детали за какви било посебни барања.Нарачките направени по телефон мора да бидат потврдени со поднесување на печатена нарачка за купување.Поднесувањето на нарачка за купување претставува прифаќање на Условите и правилата за продажба на WOE, наведени овде и во која било понуда обезбедена од WOE.
ОВИЕ УСЛОВИ НА ПРОДАЖБА ЌЕ БИДАТ ЦЕЛОСНА И ЕКСКЛУЗИВНА ИЗЈАВА НА УСЛОВИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ ПОМЕЃУ КУПУВАЧОТ И ГЕЛО.

2. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ
Спецификациите дадени во каталогот на WOE, литературата или во какви било пишани цитати се наменети да бидат точни.Сепак, WOE го задржува правото да ги менува спецификациите и не прави никакво тврдење за соодветноста на своите производи за одредена намена.

3. ПРОМЕНИ И ЗАМЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕ
WOE го задржува правото да (а) прави промени во Производите без претходна најава и обврска да ги вклучи тие промени во кој било Производ претходно испорачан на Купувачот и (б) да му го испрати на Купувачот најактуелниот Производ без оглед на описот на каталогот, доколку е применливо.

4. КУПУВАЧОТ ПРОМЕНИ НА НАРАЧКИ ИЛИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Секоја промена на која било нарачка за прилагодени или конфигурирани производи со опции, или која било нарачка или серија слични нарачки за стандардни производи, вклучително, но не ограничувајќи се на какви било промени на спецификациите за Производите, мора да бидат одобрени однапред во писмена форма од WOE.WOE мора да го добие барањето за промена на Купувачот најмалку триесет (30) дена пред закажаниот датум на испорака.Во случај на промени на која било нарачка или спецификации за
Производи, WOE го задржува правото да ги прилагоди цените и датумите на испорака за Производите.Дополнително, Купувачот ќе биде одговорен за сите трошоци поврзани со таквата промена, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, оптоварените трошоци за сите суровини, работа во тек и залихи на готови производи при рака или нарачани кои се под влијание на таквата промена.

5. ПОНИШТУВАЊЕ
Секоја нарачка за прилагодени производи или конфигурирани производи или која било нарачка или серија слични нарачки за стандардни производи може да се откаже само по претходно писмено одобрување на WOE, кое одобрение може да се одобри или одбие по сопствена дискреција на WOE.Секое откажување на нарачката, Купувачот ќе биде одговорен за сите трошоци поврзани со таквото откажување, вклучително, но не ограничувајќи се на, оптоварените трошоци за сите суровини, работата во тек и залихите на готови производи при рака или нарачани кои се засегнати од таквото откажување WOE ќе користете комерцијално разумни напори за да ги намалите таквите трошоци за откажување.Во никој случај Купувачот нема да биде одговорен за повеќе од договорната цена на откажаните Производи.

6. ЦЕНИ
Цените на каталогот се предмет на промена без претходна најава.Прилагодените цени се предмет на промена со известување од пет дена.Неприговорот на промената на цената на прилагодена нарачка по известување ќе се смета за прифаќање на промената на цената.Цените се ФОБ Сингапур и не вклучуваат товарни, царини и такси за осигурување.Наведените цени се ексклузивни и купувачот се согласува да плати каква било федерална, државна или локална акциза, продажба, користење, личен имот или кој било друг данок.Наведените цени важат 30 дена, освен ако не е поинаку наведено.

7. ИСПОРАКА
WOE гарантира соодветно пакување и ќе испорача до клиентите со кој било метод избран од WOE, освен ако не е поинаку наведено во Нарачката за купување на купувачот.По прифаќањето на нарачката, WOE ќе обезбеди проценет датум на испорака и ќе ги искористи своите најдобри напори за да го исполни проценетиот датум на испорака.WOE не е одговорен за каква било последователна штета предизвикана од доцна испорака.WOE ќе го извести Купувачот за секое очекувано доцнење во испораката.WOE го задржува правото да испрати однапред или да го презакаже, освен ако Купувачот не наведе поинаку.

8. УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ
Сингапур: Освен ако не е поинаку наведено, сите плаќања доспеваат и се плаќаат во рок од 30 дена од датумот на фактурата.WOE ќе прифати плаќање со КОД, чек или сметка основана кај WOE.Меѓународни нарачки: Нарачките за испорака до купувачите надвор од Сингапур мора да бидат целосно однапред платени во американски долари, со жица или со неотповикливо акредитив издаден од банка.Плаќањата мора да ги вклучуваат сите поврзани трошоци.Акредитивот мора да важи 90 дена.

9. ГАРАНЦИИ
Акции на производи: WOE залихите на оптичките производи имаат гаранција да ги исполнуваат или надминуваат наведените спецификации и да немаат дефекти во материјалот или изработката.Оваа гаранција ќе важи 90 дена од датумот на фактурата и е предмет на Политиката за враќање наведена во овие Услови и правила.
Прилагодени производи: специјално произведените или сопствените производи имаат гаранција дека немаат производствени дефекти и ги исполнуваат само вашите пишани спецификации.Оваа гаранција важи 90 дена од датумот на фактурата и е предмет на Политиката за враќање наведена во овие Правила и услови.Нашите обврски според овие гаранции ќе бидат ограничени на замена или поправка или обезбедување на кредит на Купувачот за идни купувања во износ еднаков на куповната цена на неисправниот производ.Во никој случај нема да бидеме одговорни за било какви случајни или последователни штети или трошоци од Купувачот.Горенаведените правни лекови се единствениот и ексклузивен лек на Купувачот за секое прекршување на Гаранциите според овој договор.Оваа Стандардна гаранција нема да се применува во однос на кој било производ кој, по инспекција од Wavelength Singapore, покажува докази за штета како резултат на злоупотреба, злоупотреба, лошо ракување, промена или неправилна инсталација или примена, или какви било други причини надвор од контролата на Wavelength Сингапур.

10. ПОЛИТИКА ЗА ВРАЌАЊЕ
Ако Купувачот верува дека производот е неисправен или не ги исполнува WOE наведените спецификации, Купувачот треба да го извести WOE во рок од 30 дена од датумот на фактурата и треба да ја врати стоката во рок од 90 дена од датумот на фактурата.Пред да го врати производот, Купувачот мора да добие БРОЈ НА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ВРАЌАЊЕ (RMA).Ниту еден производ нема да се обработува без RMA.Потоа, купувачот треба внимателно да го спакува производот и да го врати во WOE, со однапред платен товар, заедно со формуларот за барање RMA.Вратениот производ мора да биде во оригиналното пакување и без какви било дефекти или оштетувања предизвикани од испораката.Ако WOE утврди дека производот не ги исполнува спецификациите наведени во став 7 за производи на залиха;
WOE, по своја единствена опција, ќе ја врати куповната цена, ќе го поправи дефектот или ќе го замени производот.По стандардно од страна на Купувачот, стоката нема да биде прифатена без овластување;Прифатливите вратени стоки ќе бидат подложени на наплата за пополнување на залихи;Специјални нарачани, застарени или прилагодени фабрикувани предмети не се враќаат.

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СОПСТВЕНИ ПРАВА
Секое право на интелектуална сопственост на светска основа, вклучувајќи, без ограничување, пронајдоци што може да се патентираат (без разлика дали се применуваат или не), патенти, права на патент, авторски права, авторско дело, морални права, трговски марки, услужни марки, трговски имиња, трговски тајни за трговски облеки и сите апликации и регистрации на сето горенаведено кои произлегуваат од извршувањето на овие Услови за продажба што се замислени, развиени, откриени или намалени во практика од WOE, ќе бидат ексклузивна сопственост на WOE.Специфично, WOE ќе ги поседува исклучиво сите права, наслови и интереси за и за производите и сите и сите пронајдоци, авторски дела, распоред, знаење, идеи или информации откриени, развиени, направени, замислени или намалени за практика, од WOE , во текот на извршувањето на овие Услови за продажба.